Роботу сайту тимчасово призупинено
у зв’язку з несплатою за подовження терміну дії доменного імені та хостингу.

Календар оновлень:

Новини:05.03.2018, 17:09
Анонси:12.02.2018, 16:16
Статті:26.10.2016, 14:56
  
Останнє оновлення: 05.03.2018, 17:09
 

Адміністративні послуги

Порядок внесення суб'єктів видавничої справи до Державного реєстру  видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції

В Україні з 1999 року ведеться Державний реєстр видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції відповідно до Закону України "Про видавничу справу" від 05.06.1997р. № 318/97-ВР. Закон України "Про видавничу справу" визначає, що суб'єкти видавничої справи підлягають внесенню до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Порядок внесення суб'єктів видавничої справи до Реєстру визначено Положенням про Державний реєстр видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції, затвердженим вищеназваною постановою Кабінету Міністрів України від 28.09.1998р. № 1540, якою встановлено і реєстраційний збір за внесення суб'єкта видавничої справи до Державного реєстру в розмірі 25 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Зазначене Положення поширюється на суб'єкти видавничої справи незалежно від форм власності та організаційно-правових форм, за винятком видавців та розповсюджувачів друкованих засобів масової інформації.

Внесення суб'єктів видавничої справи до Реєстру здійснюється на підставі заяви.

Заява про внесення суб'єкта господарювання до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції (далі - заява) подається до уповноваженого органу і має містити таку інформацію про суб'єкта господарювання:

для фізичної особи - підприємця:

прізвище, ім'я, по батькові;

вид (види) діяльності у видавничій справі;

паспортні дані;

місце проживання;

номери засобів зв'язку;

для юридичної особи:

повне та скорочене найменування;

відомості про засновника (співзасновників) суб'єкта господарювання (прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані (для фізичної особи), повне найменування (для юридичної особи), місцезнаходження (місце проживання), номери засобів зв'язку;

вид (види) діяльності у видавничій справі;

місцезнаходження;

номери засобів зв'язку.

До заяви додаються нотаріально засвідчені копії установчих документів суб'єкта господарювання - юридичної особи.

Заява складається державною мовою, підписується керівником суб'єкта господарювання (чи уповноваженою ним особою), що є юридичною особою, або суб'єктом господарювання, який є фізичною особою - підприємцем. Підпис керівника суб'єкта господарювання (чи уповноваженої ним особи) на заяві скріплюється печаткою.

З метою обліку суб'єктів видавничої справи в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, уповноваженим органом ведеться Державний реєстр видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції (далі - Державний реєстр).

Суб'єкти господарювання провадять діяльність у видавничій справі після внесення їх до Державного реєстру на підставі свідоцтва про внесення суб'єкта господарювання до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції (далі - свідоцтво).

Видача свідоцтва або прийняття рішення про відмову в його видачі, переоформлення, видача дубліката та анулювання свідоцтва здійснюються уповноваженим органом.

Рішення про видачу свідоцтва та внесення суб'єкта господарювання до Державного реєстру або про надання письмового повідомлення про відмову у видачі свідоцтва ухвалюється уповноваженим органом протягом 30 календарних днів з дати надходження заяви.

Уповноважений орган відмовляє суб'єктові господарювання у видачі свідоцтва у разі, якщо:

суб'єкт господарювання з таким найменуванням уже внесений до Державного реєстру;

в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відсутня інформація про суб'єкта господарювання;

інформація про суб'єкта господарювання, наведена у заяві, не відповідає відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

заява та додані до неї документи подані з порушенням вимог, встановлених статтею 13 цього Закону.

Свідоцтво підлягає переоформленню у разі зміни найменування або прізвища, імені, по батькові суб'єкта видавничої справи, його місцезнаходження (місця проживання), засновника (співзасновників) та виду (видів) діяльності у видавничій справі.

Підставами для видачі дубліката свідоцтва є його втрата або пошкодження.

Анулювання свідоцтва здійснюється уповноваженим органом у разі:

припинення діяльності суб'єкта видавничої справи з підстав, передбачених статтею 32 цього Закону;

переоформлення свідоцтва;

винесення судом рішення про анулювання свідоцтва.

Закон України "Про видавничу справу" встановлює, що Діяльність у видавничій справі без внесення до Державного реєстру провадять:

органи законодавчої, виконавчої, судової влади - для випуску офіційних видань з матеріалами законодавчого та іншого нормативно-правового характеру, бюлетенів судової практики;

підприємства, установи, організації, навчальні заклади, наукові установи, творчі спілки, інші юридичні особи - для випуску і безоплатного поширення інформаційних (бібліографічних, реферативних, оглядових), рекламних видань про свою діяльність; видань, що містять нормативні акти з виробничо-практичних питань таких підприємств, установ та організацій; службових та методичних матеріалів, документів для потреб їхньої статутної діяльності, а також матеріалів на правах рукопису, розмножених за допомогою технічних засобів.

За довідками та консультаціями з питань внесення суб'єктів видавничої справи до Державного реєстру можна звертатися до Держкомтелерадіо України (01001, м. Київ, вул. Прорізна, 2; тел. (044) 278-53-49, факс: (044)279-44-50, comin.kmu.gov.ua) та в Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Полтавської облдержадміністрації (36000, м. Полтава, вул. Жовтнева. 45 к.130, тел. (0532) 56-41-16, www.polinfogov.ua).


ЗРАЗОК ЗАЯВИ

(для фізичної особи)

Державний комітет телебачення

і радіомовлення України

 З А Я В А

Згідно із Законом України "Про видавничу справу"прошу внести до Державного реєстру видавців, вигоовлювачів ірозповсюджувачів видавничої продукції__________________________________________________________________

                                                       (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи-підприємця)

 

Вид (види) діяльності у видавничій справі (видавнича діяльність, виготовлення видавничої продукції, розповсюдження видавничої продукції).

Паспортні дані _______________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

                            (серія і номер паспорта, ким і коли виданий).

 

Місце проживання.______________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Номери засобів зв'язку.

МП (місце печатки) в разі наявності

ПІБ та підпис фізичної особи-підприємця


До заяви додаються:

письмова згода фізичної особи-підприємця на обробку персональних даних, вказаних у заяві, з метою внесення суб'єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції (відповідно до вимог Закону України "Про захист персональних даних").

Заява складається державною мовою, підписується суб'єктом господарювання, який є фізичною особою – підприємцем.ЗРАЗОК ЗАЯВИ

 (для юридичної особи)

 

Державний комітет телебачення

і радіомовлення України

 

З А Я В А

 Згідно з Законом України "Про видавничу справу" просимо/шу/ внести до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції_______________________(повне та скорочене найменування відповідно до установчих документів).

Відомості про суб'єкта господарювання: засновник (співзасновники) - (прізвище, ім'я, по батькові, серія і номер паспорта, ким і коли виданий (якщо засновник - фізична особа); повне найменування (якщо засновник - юридична особа), місцезнаходження (місце проживання), номери засобів зв'язку.

Вид (види) діяльності у видавничій справі (видавнича діяльність, виготовлення видавничої продукції,  розповсюдження видавничої продукції).

Місцезнаходження суб'єкта господарювання (юридична і фактична адреси з поштовими індексами);

Номери засобів зв'язку. 

МП (місце печатки)

(Посада, ПІБ та підпис керівника)

 

До заяви додаються:

нотаріально засвідчені копії установчих документів суб'єкта господарювання – юридичної особи;

письмова згода засновника (співзасновників) суб'єкта господарювання-фізичної особи на обробку персональних даних, вказаних у заяві, з метою внесення суб'єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції (відповідно до вимог Закону України "Про захист персональних даних").

Заява складається державною мовою, підписується керівником суб'єкта господарювання (чи уповноваженою ним особою), що є юридичною особою. Підпис керівника суб'єкта господарювання чи уповноваженої ним особи на заяві скріплюється печаткою.


ЗРАЗОК ЗАЯВИ

 щодо переоформлення Свідоцтва

 (для фізичної особи)

 

Державний комітет телебачення

і радіомовлення України

 

З А Я В А

Згідно із Законом України "Про видавничу справу" прошу внести зміни до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції та переоформити Свідоцтво ___________________ (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи-підприємця) у зв'язку із (вказати підставу (підстави) відповідно до статті 16 закону України «про видавничу справу»)________________________________________

 

Вид (види) діяльності у видавничій справі (видавнича діяльність, виготовлення видавничої продукції,  розповсюдження видавничої продукції.

Паспортні дані (серія і номер паспорта, ким і коли виданий).

Місце проживання.

Номери засобів зв'язку.

 

МП (місце печатки)

(ПІБ та підпис фізичної особи-підприємця)

 

До заяви додаються:

письмова згода фізичної особи-підприємця на обробку персональних даних, вказаних у заяві, з метою внесення суб'єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції (відповідно до вимог Закону України "Про захист персональних даних").

Заява складається державною мовою, підписується суб'єктом господарювання, який є фізичною особою – підприємцем.


ЗРАЗОК ЗАЯВИ

у зв'язку із переоформленням Свідоцтва

(для юридичної особи)

Державний комітет телебачення

і радіомовлення України

З А Я В А

Згідно їз Законом України "Про видавничу справу" просимо/шу/ внести  зміни до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції та переоформити Свідоцтво_______________________ (повне та скорочене найменування відповідно до установчих документів) у зв'язку із (вказати підставу (підстави) відповідно до статті 16 Закону «Про видавничу справу»________________________________________

Відомості про суб'єкта господарювання: засновник (співзасновники) - (прізвище, ім'я, по батькові, серія і номер паспорта, ким і коли виданий (якщо засновник - фізична особа); повне найменування (якщо засновник - юридична особа), місцезнаходження (місце проживання), номери засобів зв'язку.

Вид (види) діяльності у видавничій справі (видавнича діяльність, виготовлення видавничої продукції,  розповсюдження видавничої продукції.

Місцезнаходження суб'єкта господарювання (юридична і фактична адреси з поштовими індексами);

Номери засобів зв'язку;

У разі зміни даних, вказаних у заяві, зобов'язуємося впродовж місяця, з дня, коли такі зміни відбудуться, повідомити Держкомтелерадіо.

Перелік документів, що додаються:

 

МП (місце печатки)

(Посада, ПІБ та підпис керівника)

 

До заяви додаються:

нотаріально засвідчені копії установчих документів суб'єкта господарювання – юридичної особи;

письмова згода засновника (співзасновників) суб'єкта господарювання-фізичної особи на обробку персональних даних, вказаних у заяві, з метою внесення суб'єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції (відповідно до вимог Закону України "Про захист персональних даних").

Заява складається державною мовою, підписується керівником суб'єкта господарювання (чи уповноваженою ним особою), що є юридичною особою, або суб'єктом господарювання, який є фізичною особою – підприємцем. Підпис керівника суб'єкта господарювання чи уповноваженої ним особи на заяві скріплюється печаткою.

Анонси